Гист и иматиниб

 

Иматиниб мезилат е лекарство, което се използва за лечение на гастроинтестинални стромални тумори. Иматиниб (под формата на мезилат) не е химиотерапия. Иматиниб е прицелно противотуморно лекарство*. Неговото синтезиране е невероятен успех в областта на онкологията и голяма надежда за хората с ГИСТ.


Какво е иматиниб
Иматиниб – механизъм на действие
В кои случаи се провежда лечение с иматиниб
Какъв е достъпът на пацинтът с гист до иматиниб
Как и кога се приема иматиниб
Предоперативно (неоадювантно) лечение с иматиниб
Превантивно (адювантно) лечение с иматиниб
Лечение на метатстатичен гист с иматиниб

Лечение с иматиниб Лечение със сунитиниб Лечение с регорафениб Оценяване на ползата от лекарственото лечение на ГИСТ Лекарствена резистентност Клинични изпитвания и лекарства в изпитание

----------------------------------------------------------------------

* прицелните противотуморни лекарства или т.нар. прицелни (таргетни) терапии са група медикаменти създадени за да блокират тези процеси в раковите клетки водещи до туморен растеж, метастазиране и разпространение на рака. Тяхна цел са генетичните изменения (мутации) в раковата клетка, причина за нейната злокачественост. 
This template downloaded form free website templates