Връзка между патоморфологичния вид и генотипа на ГИСТ

 

След обширни анализи е установено, че туморите с различен вид мутация имат определен вид морфологична характеристика (тя е описана в хистологичния резултат от епикризата и определя от какъв вид клетки е изграден тумора – овални, елипсовидни, смесен вид).

На базата на резултатът от анализ на голям брой пациенти е установено, че ГИСТ с мутация в екзон 11 може да произлиза от всички части на гастроинтестиналния тракт, но почти винаги е изграден от вретеновидни клетки (елипсовидни). ГИСТ с мутация в екзон 9 на КИТ, освен, че в 2/3 от случаите произлизат от тънкото черво, морфологично са изградени от епителоидни (кръгли) клетки или и от двата вида (Corless, Fletcher & Heinrich, 2004). Мутациите в екзони 13 и 17 са много редки, откриват се до 1% (Lux et al, 2000; Rubin et al, 2001; Corless, Fletcher & Heinrich, 2004). Туморите, които не произлизат от стомаха и се определят като епителоиден или смесен тип, обикновено имат мутация в КИТ, но стомашни тумори с такъв морфологичен строеж, почти винаги са с мутация в PDGFRA или са без разпознати мутации (див ГИСТ). Освен това, имунохистохимично показват ниска експресия на CD 117 (Wasag et al, 2004; Wardelmann et al, 2004).

ГИСТ при възрастни пациенти , без мутации в КИТ и PDGFRA (див ГИСТ) може да бъде както вретеновидноклетъчен, така и с епителоидна структура. ГИСТ при деца (под 18 г.) са почти винаги див ГИСТ и морфологично са епителоиден вариант. ГИСТ, развил се у пациенти с NF 1 (неврофиброматоза 1) също са див ГИСТ, но структурно винаги са вретеновидноклетъчни.

Данните от тези обширни проучвания показват връзка между патоморфологичната характеристика на ГИСТ и техния мутационен статус. Така тази установена зависимост би могла да даде някаква яснота и за мутационния статус, без да се извършва самото изследване. Когато онколога има подробна и точна диагноза, лесно би се ориентирал и би взел правилно решение за лечението.

Например – при диагноза ГИСТ, с произход от тънкото черво, вретеновидноклетъчен, CD 117(+), при млад човек (между 20 и 35 г.) би могло да има съмнение за див тип ГИСТ (сунитиниб е по-добър за див ГИСТ), но тъй като произходът е от тънкото черво, а не от стомаха, това определя че типа на ГИСТ не е див тип. Би могло да е с мутация в екзон 9 (препоръчва се висока доза иматиниб), но тъй като морфологично не е епителоидно клетъчен, това означава че не е подозираната мутация. Остава да е ГИСТ с мутация в екзон 11 и лечението би било 400 мг иматиниб.

-----------------------------------------------

Gene Expression in Gastrointestinal Stromal Tumors Is Distinguished by KIT Genotype and Anatomic Site ; Gastrointestinal Stromal Tumors With KIT Exon 9 Mutations: Update on Genotype-Phenotype Correlation and Validation of a High-Resolution Melting Assay for Mutational Testing


C-kit и PDGFRα…
Малко биология – гени и протеини…
Генетични анализи за ГИСТ…
Връзка между патоморфологичният вид на ГИСТ и мутационния му статус…
Какви въпроси да зададете на лекарите… 
This template downloaded form free website templates