Речник на някои медицински термини

 

Р
Рабдомиом - доброкачествен тумор произлизащ от напречнонабраздена мускулатура.

Реанимация - възвръщане към живот, съживяване - съвкупност от специфични мероприятия за поддържане на някои от основните жизнени функции или за корекция на техните остри нарушения.

Регенерация - процес, при който увредените и загинали клетки и тъкани, се заместват от нови клетки и тъкани. В човешкия организъм на регенерация подлежи черният дроб.

RECIST – абревиатура на Response Evaluation Criteria in Solid Tumors. RECIST е международно утвърдена система за оценяване на отговора от лечението на солидните тумори и се признася “ресист”. Обикновено развитието на болестта се проследява с образни изследвания (ултразвук, кт, ямр). Извършва се изследване непосредствено преди започване на лечението, като се измерва най-дългия диаметър на наблюдаваната формация, а ако се проследява група от тумори се измерват най-дългите им диаметри и се сумират (обща туморна маса). След време, на определен етап от лечението, образното изследване се повтаря и отново се извършват същите измервания. Оценяването става на базата на промените в дължините на диаметрите и бива :

- пълен отговор от лечението – всички наблюдавани лезии са изчезнали;

- частичен отговор от лечението – дължините на диаметрите на проследяваните тумори са намалели с 30% и повече процента:

- липса на отговор от лечението или прогресия на болестта – дължините на диаметрите на проследяваните тумори са се увеличили с 20% или повече.

- стабилно заболяване – дължините на диаметрите на проследяваните тумори нито са се увеличили с 20%, нито са намалели с 30%.

Резекция - термин използван в хирургията означаващ частично или пълно отстраняване на тъкан или орган от тялото. R 0 резекция означава пълно отстраняване на целия тумор с микроскопски чисти резекционни линии, резекция R 1 , означава, че в областта на резекционните линии под микроскоп се откриват туморни клетки, резекция R 2 означава, че част от тумора не е отстранена.

Рексис - разкъсване на кръвоносен съд или орган.

Ректоскопия - ендоскопско изследване, при което се оглежда лумена на правото черво с помощта на ректоскоп.

Ректум - право черво – крайната част на дебелото черво. Разполага се в малкия таз и перинеума. Състои се от две части: тазова и анална, която завършва с анус.

Релапаротомия – повторно отваряне на коремната кухина. Напр., при хирургичното лечение на ГИСТ, в хода на болестта, може да се наложи повторна операция на корема и тогава ще бъде извършена релапаротомия.

РНК – абревиатура на рибо нуклеинова киселина. Една от главните функции на РНК е копирането на генетична информация от днк при процеса на клетъчното деление.

Ретроперитонеален - разположен в ретроперитонеалното пространство, т.е. м ежду париеталния перитонеум и задната коремна стена.

Реглукс - обратно течение, връщане обратно, напр . на стомашен сок в хранопровода и др.

Рецидив - така се нарича появата на същия т тумор на същото място, откъдето преди това той е бил отстранен. Напр. година след отстраняването на ГИСТ на стомаха, скенера отчита ново развитие на тумор на същото място от което е бил отстранен.


 
This template downloaded form free website templates