Речник на някои медицински термини

 

М
Малигнен – злокачествен. Зликачествените тумори се развиват от една единственна клетка, изгубила своя контролиращ делението ѝ механизъм. Това се причинява от повреда, мутация в нейната днк. За клетките , в днк се съдържа нещо като инструкция с указания за това как и кога да се делят и растат, кога да умират. Когато се появи мутация в днк, нормалната, здравата клетка ще поправи тази мутация или просто ще умре. Малигнената клетка ще продължи да живее с мутацията, да расте и да се дели хаотично. Злокачествените клетки могат да се развият във всяка тъкан и орган на тялото.

Медиален , – срединен, разположен към средата на тялото, а за среда на тялото се приема мислена линия, която го разделя на 2. Напр. серцето е разположени медиално, защото е по-близо да средата на тялото.

Медиастинален – отнасящ се до медиастинума.

Медиастинум – средностение, с редната част на гръдната кухина. Представлява пространството, което се ограничава отпред от гръдната кост, отзад от гръдните прешлени, странично от медиастиналните плеври на десния и левия бял дроб.

Медицина основана на доказателства - прилагане на доказателства, придобити с научни методи, за определяне на поведението в дадена област на медицинската практика. Доказателствата се използват за съставяне на национални или международни ръководства, в които са формулирани препоръки за клинично поведение. Основна цел на тези ръководствата е да препоръчат на лекарите най-добрите възможни и допустими начини за диагностициране и лечение на определена болест или да ги насочи към взимане на решения. Ръководствата се осъвременяват периодично (най-често годишно) от работни групи, съставени от национални или световни експерти. Те не са юридически документи, т.е. Нямат задължителен характер, а само препоръчителен.

Медицински стандарт - широка база от научно-практически медицински познания, приета и използвана като модел за най-добри лечебни постижения. Медицинският стандарт за провеждане на системна противотуморна лекарствена терапия в република българия се изготвя и обновява ежегодно от българско онкологично дружество. Този стандарт има стойност на национално ръководство, с което се съобразяват всички български лекари онколози.

Междинница – перинеум или меките тъкани, които затварят отдолу кухината на малкия таз.

Мезентериум – ципа, дублираща перитонеума, прикрепена към коремната стена и обгръща цял или част от някой коремен орган – напр. мезентериум на тънкото черво.

Мезенхим - обобщаващ термин за меките тъкани в организма. Включва съединителната тъкан, тъканите на нервната и кръвоносната системи, мастната тъкан, колагена, тъканта на скелетната структура. Мезенхимен – означава, че произлиза от меките тъкани на тялото.

Меланом – злокачествен рак на кожата. Имунохистохимичните изследвания на меланомните клетки също са CD117 , а някои от мутациите откривани в този тумор са идентични с такива откривани в „див”подвид на ГИСТ.

Мелена – това е медицински термин с който се означава изхождането на черни, лъскави като катран и с необичайна миризма изпражнения, което се дължи на кръв в изпражненията. Кървенето може да произлиза от всяка част на храносмилателния тракт. Изхожданията са черни, когато кръвта е престояла повече от 8 часа в червата и като количество е 100 – 200 ml. Когато кървенето е по-тежко и кръвта престоява по-кратко време в червата, цветът на изпражненията е тъмночервен. При масивни кръвоизливи болните изхождат ясна кръв.

Менорагия – обилна и продължителна менструация.

Метаболизъм – всички химически процеси които протичат в една клетка.

Метаплазия – процес при който една тъкан се превръща в друга, сродна на нея. Метаплазията може да бъде нормална или ненормална (патогенна). Патогенната метаплазия след време може да се превърне в злокачествен тумор.

Метастаза – това е злокачествена формация оформила се когато злокачествени клетки са се откъснали от първичния тумор и по кръвен или лимфен път са достигнали до други органи и части от тялото, където са се развили в солидна формация. Гист обикновено метастазира по кръвен път, най-често в черния дроб.

Митоза – процесът на деление на клетките при който се формират две нови дъщерни клетки. По този начин организмът расте и подменя клетките си. При гист, броят на митозите открити в първичния тумор имат отношение към определянето на риска от рецидив на болестта.

Митотичен индекс – брой митози, брой клетки в процес на деление. Пато-морфологът определя броя на митозите в изследваната тъкан под микроскоп с много силно увеличение. Обикновено се докладва броя на клетките в процес на деление преброени в 50 изследвани полета с голямо увеличение (50 hpf).

Монотерапия – когато лечението се провежда само с едно лекарство. Лечението с иматиниб или сунитиниб е пример за монотерапия.

Морфология – формата и структурата на конкретен организъм, орган или част от него. Напр. в хистологичното изследване е определен морфологичния строеж на ГИСТ – изграден е от вретеновидни, епителоидни или и от двата вида клетки.

Мукоза – това е вътрешната слузна обвивка на всички кухи органи в тялото. Такива са и органите от гастроинтестиналния тракт – хранопровод, стомах, черва... Мукозата е лигавица. Изградена е от епителна тъкан, колагенови и еластични , кръвоносни съдове, гладкомускулни влакна. Мукозен – произлиза от мукозата.

Мултифокален – когато става дума за тумори, мултифокален означава, че група от отделни тумори са започнали да се развиват независимо един от друг. Не са се отделили от основния тумор, както са метастазите. По отношение на гист, такова развитие на болестта е характерно за млади пациенти (педиатричен гист, див гист).

Мутация – промяна на генетичната информация на организма, закодирана в молекулите на днк и рнк. От гледна точка на еволюционната биология, мутациите се разглеждат като движеща сила в еволюционния процес. В по-голямата си част те са неутрални – нито полезни, нито вредни, но не е възможно да се прогнозира кога и къде ще възникне дадена мутация и дали тя ще бъде полезна или вредна за организма. Мутациите биват генни (разположени в някой ген), хромозомни (промяна в структурата на хромозомите) и плоидни, които се свързват с промяна на броя на хромозомите. При мноклетъчните организми мутациите се определят като ембрионални и могат да бъдат предавани по наследство, като предизвикват малформации в организма. Причина за злокачествените заболявания също са мутации , те обикновено са спорадични, но има и такива които носят наследствена обремененост. Причина за развитието на гист у около 85% - 90% от случаите е мутация в гените c-kit и pdgfra. Те са случайни мутации и не се предават по наследство.


 
This template downloaded form free website templates